آموزش محیط پارت دیزاین در نرم افزار کتیا

محیط Part Design در کتیا ا جهت طراحی سه بعدی قطعات استفاده می‌شود. و دارای دستورات متعددی است که در ادامه توضیح داده می‌شود.

دستورات واقع در قسمت   Insert ->  Sketch-Based Features   

دستور pad در کتیا  دستور Pad :

پس از اجرای این دستور و انتخاب شکل رسم شده در قسمت Selection می توان به شکل به میزان مشخصی حجم داد. گزینه های این دستور عبارت است از :

گزینه های دستور pad در کتیا

               

pad in catiaحجم دادن قطعه با استفاده از دستور Pad

Thick : با فعال نمودن این گزینه در قسمت سمت راست پنجره کادر Thin Pad فعال می گردد. که به ترتیب می توان به قطعه ضخامت داخلی و یا خارجی داد.

Mirrored extent : با فعال نمودن این گزینه می توان به پروفایل به صورت متقارن حجم داد ( نسبت به پروفایل )

Reverse Direction : تعویض جهت حجم دهی به پروفایل

Second Limit : محدوده ثانویه حجم دهی به پروفایل ( حجم دادن در جهت مخالف اولیه )

Normal to profile : چنانچه این گزینه را غیر فعال کنیم می توان در قسمت پایین آن (Reference ) خط ، جهت ، محور یا لبه ای از قطعه را انتخاب نموده تا پروفایل مورد نظر را به موازات آن خط یا محور امتداد دهد.

 تذکر : جهت انجام هرگونه تغییرات و یا اصلاحات روی دستورات یا Sketch هایی که ایجاد کرده ایم می توانیم با استفاده از نمودار درختی بر روی دستور مورد نظر دو بار کلیک نموده تا آن دستور اجرا شود سپس اقدام به اصلاح دستور مورد نظر نمود و یا با راست کلیک کردن بر روی دستور و انتخاب گزینه Delete آن را حذف نمود.


دستور pocket در کتیا

دستور Pocket :

همانند دستور Pad می باشد با این تفاوت که حجم پروفایل انتخابی را از داخل حجم قطعه اصلی کم می کند ( ایجاد حجم منفی ) در قسمت Second Limit a Type این دستور گزینه های زیر وجود دارد.

  • Dimesion : تعیین عمق سوراخ
  •  Up to next : حجم منفی تا سطح بعدی قطعه
  •  Up to last : حجم منفی تا آخرین سطح قطعه
  • Up to plane : حجم منفی تا صفحه ای که انتخاب می گردد
  •  Up to surface : حجم منفی تا سطحی از قطعه که انتخاب می گردد.

pocket in catia

.

(حجم منفی دادن قطعه با استفاده از دستور Pocket)

.

.


دستور Circle using Coordinates : 

در سر برگ Center Pointدستور Circle using Coordinates

  •  H : مختصات x مرکز دایره 
  • V : مختصات y مرکز دایره

در سر برگ Polar:

  •  Radius : شعاع دایره 
  • Radius پایین: شعاع مرکز دایره

دستور multi pad در کتیا دستور Multi Pad :

توسط این دستور می توان به چند پروفایل در یک Sketch رسم شده اند حجم های مختلفی داد. و بدین ترتیب عمل می کنیم پروفایل های مورد نظر را انتخاب نموده و دستور Multi Pad اجرا می کنیم پنجره ای باز خواهد شده که در قسمت Domains تعداد پروفایل ها را می توان مشاهده نمود با انتخاب هر کدام از آنها می توان در قسمت Lenght مقدار حجم مورد نظر را وارد نمود بدین ترتیب برای سایر پروفایل های دیگر عمل می کنیم.  

دستور Multi Pad

.

حجم دادن قطعه با استفاده از دستور Multi Pad

.

.


دستور Multi Pocket در کتیا  دستور Multi Pocket :

توسط این دستور همانند دستور فوق عمل نمود و به چند پروفایل که در یک Sketch رسم شده اند حجم های منفی مختلفی داده و یا به عبارت دیگر حجم حاصل از آنها را از داخل حجم اصلی کم کرد.

Multi Pocket in catia

.

حجم دادن منفی به قطعه با استفاده از دستور Multi Pocket

.

.


دستور Drafted Filleted Pad در کتیا

دستور Drafted Filleted Pad :

با اجرای این دستور می توان به طور همزمان سه عملیات حجم دادن ، شیب دار کردن سطوح کنار و شعاع زدن لبه های قطعه را انجام داد. پس از اجرای این دستور و انتخاب مقطع مورد نظر باید در قسمت Second Limit صفحه ای انتخاب گردد که پروفایل را بر روی آن ایجاد کرده ایم . به عنوان مثال در صورتی که پروفایل را در صفحه xy رسم کرده باشیم باید در این قسمت صفحه xy انتخاب گردد.

Drafted Filleted Pad in catia

.

حجم دادن ، شیب دار کردن و شعاع زدن قطعه با استفاده از دستور Drafted Filleted Pad

.

.


دستور Drafted Filleted Pocket دستور Drafted Filleted Pocket :

این دستور سه عملیات حجم منفی ، شیب دار کردن سطوح جانبی سوراخ و شعاع زدن لبه های سوراخ مورد نظر را انجام می هد.

استفاده از دستور Drafted Filleted Pocket

.

حجم منفی ، شیب دار کردن و شعاع زدن سوراخ  با استفاده از دستور Drafted Filleted Pocket

.

.

تذکر : جهت رسم صفحه ، نقطه و خط در فضای سه بعدی از نواز ابزاری به نام Reference Element استفاده     می کنیم که شامل سه دستور زیر می باشد.


دستور Plane در کتیادستور Plane :

توسط این دستور می توان به روش های مختلف صفحات کمکی ایجاد نمود. این روش ها عبارتند از :

.

Offset from plan: ایجاد صفحه ای به موازات صفحه ای دیگر و با فاصله ای نسبت به آن

 Parallel through point: ایجاد صفحه ای به موازات صفحه ای دیگر و گذرنده از یک نقطه

Angle/Normal to plane  : ایجاد صفحه ای حول خط یا محور و با زاویه ای نسبت به صفحه ای دیگر

Through three points  : ایجاد صفحه ای با استفاده سه نقطه

Through two lines : ایجاد صفحه ای با استفاده از دو خط

Through point and line : ایجاد صفحه ای با استفاده از یک نقطه 

Through planar curve : ایجاد صفحه ای مماس بر یک محنی

Normal to curve : ایجاد صفحه ای عمود بر یک و گذرنده از یک نقطه ( این گزینه جهت رسم فنر یا پیچ استفاده می شود )

Tangent to surface : ایجاد صفحه ای مماس بر یک سطح و گذرنده از یک نقطه

Equation  : ایجاد صفحه ای با استفاده از معادله Ax+By=D

Mean through points  : ایجاد صفحه ای میانی گذرنده از چند نقطه


دستور Line :

در صورتی که پس از اجرای این دستور از قسمت Line type آن را در حالت Point – Point قرار دهیم می توانیم با انتخاب دو نقطه یک خط رسم کنیم.


دستور Point :

اگر در قسمت Point type گزینه Coordinates را انتخاب کنیم می توان با وارد کردن مختصات یک نقطه آن را ایجاد کرد.


تذکر : در محیط Sketcher دستوری تحت عنوان Project 3D Elements وجود دارد که توسط این دستور      می توان لبه های اشکال سه بعدی را تصویر کرده و خطوط حاصل از این لبه ها را ایجاد کرد. این خطوط دقیقاً بر روی لب های قطعه سه بعدی بوده و به رنگ زرد می باشد. ونیاز به قید گذاری و اندازه گذاری ندارد جهت آزاد کردن این خطوط می وتوان از دستور Isolate استفاده کرد. این دو دستور در مسیر زیر وجود دارد.

Sketcher  >  Insert  ->  operution  ->  3D Geometry  ->  Project 3D Elements

دستور Shaft در کتیا

دستور Shaft :

با استفاده از این دستور می توان پروفایل رسم شده را حول یک خط و یا محور  ( که در قسمت Axis انتخاب می شود ) دوران داده و حجم حاصل را ایجاد کرد.