آموزش استفاده از موس درنرم افزار کتیا

1- جابه جایی در صفحه یا Pan

 در کتیا جابه جایی در صفحه  Pan

روش اول :

نگه داشتن کلیک میانی موس + حرکت دادن موس

جابه جایی در صفحه در کتیا Pan

روش دوم :

نگه داشتن کلید Ctrl + کلید های 4 جهت صفحه کلید

تنظیمات موس در کتیا       +       تنظیمات موس در کتیا

 

2- چرخش در صفحه یا Rotate

چرخش در صفحه با موس در کتیاروش اول :

نگه داشتن کلید میانی + نگه داشتن کلید سمت راست یا سمت چپ + حرکت دادن موس

چرخش در صفحه یا Rotate

روش دوم :

نگه داشتن کلید Shift + کلید های 4 جهت صفحه کلید

روش سوم:

نگه داشتن کلید میانی موس + نگه داشتن کلید Ctrl صفحه کلید

 

3- بزرگنمایی یا کوچک نمایی Zoom In/Out

روش اول :zoom out با موس در کتیاZoom In/Out با موس در کتیا

نگه داشتن کلیک میانی + یکبار راست یا چپ کلیک + جلو یا عقب بردن موس

بزرگنمایی یا کوچک نمایی Zoom In/Out در کتیا

روش دوم :

نگه داشتن کلید Ctrl + کلید های Pg Up یا Pg Dn صفحه کلید

روش سوم:

نگه داشتن کلید میانی موس + یکبار زدن Ctrl صفحه کلید

 

4- لیستی از کاربرد های موس در کتیا

استفاده از موس درنرم افزار کتیا

آموزش های پیشنهادی در نرم افزار کتیا

۶۸,۰۰۰تومان
رایگان
۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
رایگان
۰تومان
رایگان
۶۸,۰۰۰تومان
رایگان
۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی و مونتاژ مجموعه کمک فنر در کتیا

۶۸,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان